Privacyverklaring Stichting Kunst en Cultuur (CKC & partners)

Via onze (digitale) inschrijfformulieren voor onze activiteiten, onze (online) diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt , worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.


Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring van Stichting Kunst en Cultuur, verder CKC & partners genoemd, leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Partners/ andere aanbieders van CKC & partners hebben hun eigen privacyverklaring.
Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Welke gegevens heeft CKC & partners van mij?

Om onze (online) diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer (igv incasso)
• E-mailadres

Waarom heeft CKC & partners mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:
- Faciliteren van deelname aan een activiteit: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.
- Verhuur van ruimtes: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.
- Kaartverkoop: nodig voor de uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.
- Versturen nieuwsbrief: ondubbelzinnige toestemming van betrokkene
- Versturen klanttevredenheidsonderzoek tbv verbeteren dienstverlening (geannonimiseerde verwerking)
Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Wanneer jij bij één van onze partners een cursus wil volgen, krijgt die partner jouw gegevens zoals ingevuld op onze website of inschrijfformulier. Deze gegevens heeft de partner nodig om de overeenkomst die jij met hem aan wil gaan te kunnen uitvoeren.

Formulieren en nieuwsbrief

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een activiteit of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De persoonsgegevens die u ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. 
Wij bieden ook een maandelijkse nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of via het Service Punt van de Gemeente, d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv’s via email.
Uw persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken geen systemen waar geautomatiserde besluitvorming aan te pas komt.
Wij gebruiken de volgende computerprogramma's of -systemen: Navision, Entranz, Formdesk, Spottler, Supersaas, Zetadocs, Message Bird, Google forms. Deze gebruiken wij om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het uitvoeren van een overeenkomst en op verzoek van de klant. Denk hierbij aan facturatie, kaartverkoop en nieuwsbrief verzenden. Wij doen zaken met betrouwbare partijen en wij verwachten geen gevolgen hiervan voor u.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.
Wanneer u uw toestemming intrekt, betekent dit dat wij geen gegevens meer verwerken die gebaseerd zijn op uw toestemming. Wij zullen deze gegevens verwijderen tenzij deze nodig zijn voor een andere rechtsgrond.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen - indien noodzakelijk - gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:
• Hosting/SAAS: Oxilion, Entranz, Formdesk, Mailchimp, Spotler, Supersaas, Message Bird, Google forms, Auth0, Sendmail, Microsoft, Adobe Cloud (?)
• Website, Cursusadministratie en facturering: Broad Horizon, Fluxility, partners van CKC

Zorgt CKC & partners dat mijn gegevens beschermd zijn?

CKC & partners heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
• CKC & partners zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
• Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
• Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;  
• Encryptie;
• Back-ups;
• Personeel wordt getraind rondom privacy;
• Strikt wachtwoordbeleid;
Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen

Maakt CKC & partners gebruik van cookies?

Voor alle informatie rondom het gebruik van cookies klik hier.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website ‘CKC & partners’ terecht kom?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals die van partners/ andere aanbieders, die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacyrechten?

U heeft de volgende privacyrechten:
• Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
• Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
• Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
• Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).
Een verzoek kunt u indienen via info@ckc-zoetermeer.nl. 
Om te borgen dat niemand anders dan u zelf van dit privacy recht gebruik maakt, zullen wij u vragen zich te identificeren.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens  bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik CKC & partners bereiken?

Vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens? Dat kan via onze receptie of via 079-316141 en info@ckc-zoetermeer.nl

Privacyverklaring laatst opgemaakt op 24 juni 2021