Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer

(CKC)

 

1. Begripsbepaling

 1. CKC: Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer; de gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Activiteiten: cursussen, lessen, workshops, producties, ensembles, excursies, projecten, events en contests die CKC aanbiedt aan leerlingen, deelnemers, bedrijven, organisaties en instellingen. In het primair onderwijs worden Activiteiten aangeboden onder de verzamelnaam "Cultuur en Techniek op School”.
 3. Partners: andere aanbieders van Activiteiten dan CKC die een ruimte huren in het CKC om op eigen verantwoordelijkheid activiteiten te verzorgen.
 4. Wederpartij: afnemer van een Activiteit van CKC, zoals een leerling (in geval van een minderjarige leerling wordt hieronder ook de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de leerling verstaan), deelnemer, bedrijf, organisatie of instellingen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan van CKC inzake de door CKC aangeboden en uit te voeren Activiteiten.
 2. Op de website van CKC (www.ckc-zoetermeer.nl) en de door CKC uitgegeven brochures worden ook Activiteiten aangeboden die verzorgd worden door de Partners. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden met de Partners. De Partners bepalen hun eigen prijs en hebben eigen voorwaarden. CKC is geen contractpartij bij overeenkomsten die door een andere partij worden gesloten met de Partners. Op de website, in de brochure of andere uiting wordt duidelijk vermeld wie de aanbieder van een Activiteit is.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Aanmelding

 1. Aanmelding voor een Activiteit geschiedt door aanmeldingsformulier op de website of via een printversie verkrijgbaar bij de receptie van CKC.
 2. Het aanmeldingsformulier voor leerlingen of deelnemers onder 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger;
 3. Het indienen van een aanmeldingsformulier is geen garantie op plaatsing.
 4. Aanmeldingen worden door CKC behandeld op volgorde van ontvangst.
 5. De aanmelding voor een Activiteit geldt voor de duur van de betreffende Activiteit.
 6. De duur van de Activiteit staat vermeldt op de website en in de brochure van het CKC.
 7. De overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk bericht van plaatsing voor de Activiteit.
 8. Primair onderwijs: na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt de onderwijsinstelling een opdrachtbevestiging. Op de opdrachtbevestiging staat informatie over de Activiteit, de prijs, de benodigdheden/materialen etc.
 9. De overeenkomst met de onderwijsinstelling komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging door de Wederpartij.

4. Plaatsing

 1. De Wederpartij ontvangt uiterlijk één week voor de start van de Activiteit schriftelijk bericht van plaatsing.
 2. Indien er niet geplaatst kan worden, ontvangt de Wederpartij schriftelijk bericht alsmede een voorstel voor een alternatief.
 3. Plaatsing kan geschieden bij de start van een Activiteit of voor zover mogelijk tijdens de looptijd van een Activiteit.
 4. Plaatsing aan het begin van de Activiteit verbindt de Wederpartij voor de looptijd van de Activiteit.
 5. Plaatsing gedurende een Activiteit verbindt de Wederpartij naar rato van het aantal te volgen lessen in die Activiteit.
 6. De plaatsing voor een Activiteit is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Lestijden en uitval

 1. CKC is te allen tijde bevoegd een Activiteit te annuleren, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 2. CKC kan besluiten gedurende de Activiteit de groepslessen opnieuw in te delen. De groep, docent of lestijd kan hierdoor veranderen.
 3. Een les kan uitvallen doordat de docent verhinderd is. CKC zal in geval van uitval van een Activiteit zich inspannen de Wederpartij door middel van sms te informeren op het bij CKC bekende mobiele telefoonnummer.
 4. Indien er gedurende de looptijd van een Activiteit van minimaal 30 lessen meer dan 4 lessen uitvallen als gevolg van aan het CKC te wijten omstandigheden en deze lessen niet kunnen worden ingehaald, dan ontstaat er vanaf de 4e uitgevallen les recht op restitutie. De restitutie wordt verleend aan het einde van de Activiteit.
 5. Bij een Activiteit van minder dan 30 lessen, zal iedere uitgevallen les op een ander tijdstip worden ingehaald.
 6. Primair onderwijs: Bij ziekte of afwezigheid van een docent zal CKC zich inspannen om voor adequate vervanging zorg te dragen. CKC is nimmer aansprakelijk voor enige schade indien de Activiteit niet kan plaatsvinden. CKC zal met de Wederpartij in overleg treden voor een alternatief.

6. Verhindering van Wederpartij

 1. Indien de Wederpartij verhinderd is (een gedeelte van) de Activiteit te volgen, vindt er geen restitutie plaats. Het gemist onderdeel van de Activiteit kan niet worden ingehaald.
 2. Indien de Wederpartij verhinderd is deel te nemen aan een Activiteit in het kader van een proefles of een project van cultuur op school, dient daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één week voor aan de datum van de Activiteit schriftelijk melding gemaakt te worden bij CKC.

7. Tarieven

 1. De tarieven van de Activiteiten, zoals lesgelden, staan vermeldt op de website en in de brochure van CKC of staan vermeldt op de opdrachtbevestiging. Onverhoopte fouten in tarieven worden voorbehouden.
 2. De aanschaf of huur van instrumenten, bladmuziek, cd´s, danskleding en materialen is niet inbegrepen in de tarieven en komen voor rekening van de Wederpartij.
 3. De tarieven voor de Activiteiten worden jaarlijks door CKC vastgesteld.
 4. Indien de plaatsing gedurende een Activiteit plaatsvindt, wordt het tarief naar evenredigheid aangepast.

8. Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling van de factuur door de Wederpartij te geschieden binnen een betalingstermijn van 30 dagen.
 2. Betaling van de factuur kan plaatsvinden door middel van automatische incasso, indien CKC door middel van het aanmeldingsformulier door de Wederpartij wordt gemachtigd de verschuldigde bedragen automatisch te incasseren, totdat de Wederpartij de machtiging intrekt. De machtiging moet voor iedere Activiteit worden verstrekt.
 3. Indien de Wederpartij kiest voor automatische incasso is het mogelijk om de aan CKC verschuldigde bedragen in termijnen te betalen. De betalingstermijnen staan vermeld op de website en in de brochure van CKC.
 4. Betaling door middel van automatische incasso of in termijnen is niet mogelijk voor een Activiteit uitgevoerd voor een bedrijf, organisatie of (onderwijs)instelling.
 5. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting, wordt er een bedrag ad € 20,- aan administratiekosten bij de Wederpartij in rekening gebracht.
 6. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn de wettelijke rente en alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,-.
 7. Indien na aanmaning betaling uitblijft, wordt de Wederpartij de toegang tot de Activiteit ontzegd.

9. ZoetermeerPas

 1. Indien de Wederpartij een ZoetermeerPas heeft, kan de Activiteit hiermee betaald worden.    .
 2. De ZoetermeerPas dient vóór aanvang van de Activiteit bij de receptie te worden gescand.
 3. Indien het factuurbedrag voor de Activiteit lager is dan de waarde van de cheque(s), dan vindt er geen restitutie plaats. Het resterende bedrag vervalt.

10. CKC-kortingen

 1. CKC biedt een aantal activiteiten aan met twee verschillende tarieven: een tarief voor niet- leerlingen en een gereduceerd tarief voor leerlingen. Indien de Wederpartij een Activiteit volgt van minimaal 30 lessen (1) en daarnaast een Activiteit in dezelfde discipline met een leerling/niet-leerling tarief, dan wordt voor laatstgemelde Activiteit het gereduceerde leerling- tarief in rekening gebracht.
 2. CKC geeft een gezinskorting van 12% op het lesgeld als twee of meer gezinsleden een CKC Activiteit van minimaal 30 lessen (2) volgen. Bovendien moet het lesgeld van alle gezinsleden door dezelfde persoon (naam, adres en bankrekeningnummer) worden betaald. CKC Gezinskorting op een Activiteit wordt niet verleend indien er voor dezelfde CKC Activiteit reeds gebruik is gemaakt van het gereduceerd CKC tarief voor leerlingen.

11. Annuleren en beëindiging


Voortijdige of tussentijdse beëindiging hoe ook genaamd gedurende de looptijd van de Activiteit is niet mogelijk. De Wederpartij dient het volledige lesgeld te betalen, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

12. Privacy


Zie onze privacyverklaring

 

13. Intellectueel Eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele eigendom van de door CKC verstrekte brochures, promotiemateriaal, projectmateriaal, activiteitmateriaal, hand-outs, rapporten, PowerPoint presentaties en andere bescheiden uitsluitend bij CKC.
 2. Een en ander mag niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het CKC worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.

14. Nieuwsbrief

 1. De Wederpartij ontvangt na aanmelding voor een Activiteit automatisch de CKC nieuwsbrief op het ingevulde e-mailadres.
 2. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door onderaan de nieuwsbrief op de betreffende link te klikken.
 3. CKC betracht alle zorgvuldigheid bij het verzenden van de nieuwsbrief, maar sluit iedere aansprakelijk voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten uitdrukkelijk uit.
 4. Onverhoopte fouten in data en prijzen in de nieuwbrief zijn voorbehouden.

15. Aansprakelijkheid

 1. CKC is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of verlies van eigendommen van de Wederpartij, docenten en leraren en/of bezoekers.
 2. Deelname aan Activiteiten geschieden op eigen risico. CKC is niet aansprakelijk voor (letsel)schade die wordt geleden door de deelname aan of bezoek van een Activiteit.
 3. Voor zover CKC aansprakelijk is voor enige schade aan zaken of personen, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de door CKC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
 4. De in lid 2 en 3 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen indien deze het gevolg zijn van bewuste roekeloosheid of grove schuld van CKC.
 5. CKC is geen partij bij overeenkomsten die gesloten worden met de Partners. CKC is derhalve nooit aansprakelijk voor aanspraken van een partij op grond van een met de Partners gesloten overeenkomst.
 6. CKC sluit iedere aansprakelijkheid die is veroorzaakt door Partners uit.

16. Toepasselijke recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen CKC en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste instantie beslecht worden door de (voorzieningenrechter in de) rechtbank Den Haag. In het geval de kantonrechter bevoegd is, wordt het geschil beslecht door de kantonrechter te Den Haag.

[1] De korting is niet van toepassing op de volgende Activiteiten: ensembles, bands, orkesten en de cursus muziektheorie.

[2] De korting is niet van toepassing op de volgende Activiteiten: ensembles, bands, orkesten en de cursus muziektheorie.

Hier kun je lezen hoe we met jouw gegevens en veiligheid omgaan.