Algemene voorwaarden
Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer (CKC)


1. Algemeen

1.1 Begripsbepaling

 1. Het CKC: Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer.
 2. Activiteiten: lessen, cursussen, workshops, producties, projecten en evenementen die het CKC aanbiedt aan leerlingen, deelnemers, bedrijven en instellingen. 
 3. Partners: andere aanbieders van activiteiten dan het CKC die een ruimte huren in het CKC om op eigen verantwoordelijkheid activiteiten te verzorgen.
 4. Wederpartij: afnemer van een activiteit van het CKC, zoals een (ouder van minderjarige) leerling, deelnemer, bedrijf of instelling.
 5. Schriftelijk: per brief of e-mail.

1.2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die het CKC zelf aanbiedt en niet op de activiteiten van partners. Het CKC is geen contractpartij bij overeenkomsten die door een wederpartij worden gesloten met een partner. Op de website en andere uitingen wordt duidelijk vermeld wie de aanbieder van een activiteit is.

2. Lessen en cursussen in de vrije tijd

2.1 Inschrijving

 1. Aanmelding voor een activiteit vindt plaats via het inschrijfformulier op de website, of, in sommige gevallen, via de balie van het CKC.
 2. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van ontvangst.
 3. De peildatum van vermelde leeftijden is de startdatum van de activiteit.
 4. Voor activiteiten met een duur van meer dan 30 lesweken in een cursusjaar, geldt doorlopende inschrijving naar het volgende cursusjaar. Dat wil zeggen dat de inschrijving automatisch wordt verlengd als de wederpartij zich niet actief heeft uitgeschreven. Dit geldt ook voor een tweewekelijkse lesvorm.
 5. Inschrijving voor activiteiten met een duur van 30 lesweken of minder in een cursusjaar geldt voor de duur van de activiteit. Er is voor deze activiteiten dus geen sprake van doorlopende inschrijving.

2.2 Plaatsing

 1. Het indienen van een inschrijfformulierformulier is geen garantie op plaatsing.
 2. De wederpartij ontvangt uiterlijk één week voor de start van de activiteit schriftelijk bericht van plaatsing. De overeenkomst komt daarmee tot stand.
 3. Als plaatsing niet mogelijk is, dan ontvangt de wederpartij daarvan schriftelijk bericht, inclusief een voorstel voor een alternatief of berichtgeving over plaatsing op een wachtlijst.
 4. Voor sommige activiteiten is plaatsing na startdatum mogelijk. In dat geval wordt het lesgeld naar rato van het resterende aantal lessen in rekening gebracht. 
 5. De plaatsing voor een activiteit is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Uitschrijving

 1. Voor alle activiteiten waarbij sprake is van doorlopende inschrijving, wordt een opzegtermijn van een volle kalendermaand in acht genomen. De opzegtermijn gaat dus in vanaf de eerste van de volgende maand. Als er sprake is van resterend lesgeld, dan wordt dit naar rato gerestitueerd. 
 2. Bij uitschrijving van andere activiteiten blijft de betalingsverplichting van het lesgeld van kracht.
 3. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren. 

2.4 Wijziging en uitval van lessen

 1. Lestijden, samenstellingen van groepen en docenten kunnen in de loop van een cursusjaar wijzigen. Het CKC of de docent draagt in deze gevallen zorg voor een duidelijke en tijdige communicatie met de betrokken leerlingen en cursisten.
 2. Bij verhindering van de docent, wordt wederpartij zo snel mogelijk door het CKC of de docent geïnformeerd op het bij het CKC bekende (mobiele) telefoonnummer.
 3. Voor activiteiten waarbij sprake is van doorlopende inschrijving, geldt dat gedurende een cursusjaar maximaal drie lessen mogen uitvallen als gevolg van ziekte of overmacht van de docent zonder dat er recht is op restitutie van lesgeld. Vallen er meer lessen uit, dan vindt voor die lessen uiterlijk aan het einde van het cursusjaar restitutie van lesgeld plaats.
 4. Bij een activiteit van 30 lessen of minder, zal iedere uitgevallen les op een ander tijdstip worden ingehaald. Als dat niet mogelijk is, dan vindt voor die lessen uiterlijk aan einde van het cursusjaar restitutie van lesgeld plaats. 
 5. Als de wederpartij verhinderd is om een les te volgen, dan komt die les te vervallen en vindt er geen restitutie plaats. De les kan niet worden ingehaald.
 6. Het CKC volgt in principe de vakanties en vrije dagen die door het primair onderwijs in Zoetermeer worden gehanteerd.
 7. Voor muzieklessen met doorlopende inschrijving bestaat een cursusjaar uit 38 lesweken. Als er vanwege vakanties en vrije dagen op de betreffende weekdag in werkelijkheid sprake is van minder lesweken in een cursusjaar, dan biedt de docent een passend alternatief aan.
 8. Een lessenkaart voor muzieklessen is één cursusjaar geldig. Eventuele resterende lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgend cursusjaar en het betreffende lesgeld wordt niet gerestitueerd.

2.5 Lesgeld

 1. De tarieven van de activiteiten worden jaarlijks door het CKC vastgesteld en gepubliceerd op de website en andere uitingsvormen. Onverhoopte fouten in tarieven worden voorbehouden.
 2. De kosten van aanschaf of huur van muziekinstrumenten, danskleding, overige materialen (inclusief gebruik stookovens) zijn niet inbegrepen in de tarieven en komen voor rekening van de wederpartij. Uitzondering hierop is de bruikleen van muziekinstrumenten ten behoeve van een introductiecursus.
 3. Voor het voldoen van de factuur door de wederpartij geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 4. De wederpartij kan het CKC machtigen het lesgeld via automatische incasso te laten betalen.
 5. Veel lessen en cursussen kunnen in termijnen betaald worden. Dit kan alleen via automatische incasso.
 6. Als een activiteit door omstandigheden wordt geannuleerd (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende inschrijvingen) en er is door wederpartij al lesgeld voldaan, dan zal het CKC dit lesgeld zo spoedig mogelijk restitueren.
 7. Als wederpartij blijvend in gebreke blijft bij het voldoen van eerdere of lopende financiële verplichtingen ten opzichte van het CKC, dan behoudt het CKC zich het recht voor om inschrijving te weigeren of stop te zetten.
 8. Als twee of meer gezinsleden zich inschrijven voor activiteiten waarbij sprake is van doorlopende inschrijving, dan is een korting van 12% op het lesgeld van toepassing. Voorwaarde is, dat het lesgeld van alle gezinsleden door dezelfde persoon wordt betaald. Deze gezinskorting geldt niet als er al sprake is van een gereduceerd tarief.
 9. Voor muziekleerlingen die staan ingeschreven voor doorlopende inschrijving, geldt een korting van 50% op het lesgeld voor deelname aan samenspeelactiviteiten (ensemble, orkest, band of koor).
 10. Bezitters van een Zoetermeerpas, kunnen (een deel van) het lesgeld via de pas betalen. Nadere informatie over de Zoetermeerpas is te vinden op de website van de gemeente Zoetermeer.

2.6 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij sprake is van grove nalatigheid of bewust roekeloos gedrag van medewerkers van het CKC, is het CKC niet aansprakelijk voor eventuele ontstane (im)materiële schade als gevolg van deelname aan activiteiten of verblijf in het pand. 
 2. Voor zover het CKC aansprakelijk is voor enige schade aan zaken of personen, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de door CKC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.

3. Activiteiten voor andere organisaties

 1.  Activiteiten die het CKC organiseert ten behoeve van scholen, maatschappelijke instellingen, bedrijven of andere organisaties, worden bekrachtigd in een opdrachtbevestiging. De vorm en inhoud van deze opdrachtbevestiging is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht.

 2. Als een docent of andere vakkracht die door het CKC is ingeschakeld ten behoeve van een afgesproken activiteit voor een organisatie verhinderd is, dan zal het CKC zich inspannen om adequate vervanging of een passend alternatief te verzorgen.

 3. Als een afgesproken activiteit onverhoopt niet kan plaatsvinden, dan zal het CKC met de wederpartij overleggen over een passend alternatief. Het CKC is niet aansprakelijk voor enige schade als de activiteit niet kan plaatsvinden.

 4. Als de wederpartij verhinderd is deel te nemen aan een afgesproken activiteit, dan stelt hij het CKC daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De aan de activiteit verbonden betalingsverplichting blijft in een dergelijk geval van kracht. 

 5. Voor het voldoen van de factuur door de wederpartij geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

4. Bijzondere voorwaarden

4.1 Privacy

 1. Het CKC gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens van personen of instellingen. Zie onze privacyverklaring en lees hoe we met persoonsgegevens en veiligheid omgaan.
 2. Het CKC is niet verantwoordelijk voor publicatie van beeldmateriaal door derden.

4.2 Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom van door het CKC vervaardigd en verstrekt materiaal ten behoeve van activiteiten, informatie, promotie etc. berusten uitsluitend bij het CKC.
 2. Een en ander mag niet zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het CKC worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.

4.3 Toepasselijke recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen het CKC en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste instantie beslecht worden door de (voorzieningenrechter in de) rechtbank Den Haag. In het geval de kantonrechter bevoegd is, wordt het geschil beslecht door de kantonrechter te Den Haag.

Hier kun je lezen hoe we met jouw gegevens en veiligheid omgaan.